Mobirise Website Builder

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

แผนการดำเนิงาน / การปฏิบัติงาน

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

การให้บริการ

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

การบริหารและพัฒนาทรัพนากรบุคคล / การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประกาศนโยบาย

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

ระบบการรักษาทรัพสินของราชการ

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
ที่อยู่

สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
เลขที่ 247 ซอยพัฒนาการ 25
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ศปก.สน.คลองตัน
ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ติดต่อ

Mobirise.com