อำนาจหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจ

1. หัวหน้างานอํานวยการ มีหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานอํานวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผน สั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานสถานีตํารวจ งานการบริหารบุคลากร การศึกษาการฝึกอบรม งานวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การส่งกําลังบํารุง รวมทั้ง ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ โดยจําแนกออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้
1.1 งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนประจําปี และแผน ปฏิบัติการประจําของสถานีตํารวจ
1.2 งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตํารวจ
1.3 งานกําลังพล รวมทั้งงานพัฒนาข้าราชการตํารวจและครอบครัวให้มีความพร้อม ทั้งด้านกําลัง ความคิด และจิตใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 งานการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนงานเผยแพร่ความความรู้
1.5 งานสวัสดิการ
1.6 งานพัฒนาองค์กร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการต่างๆ
1.7 งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ
1.8 งานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.9 งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินค่าตอบแทน
1.10 งานการจัดอาหารเลี้ยงดูผู้ต้องหา
1.11 งานทะเบียนคนต่างด้าวและงานการขออนุญาตต่าง ๆ
1.12 งานการประชาสัมพันธ์
1.13 งานตรวจสอบติดตามประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ
1.14 งานดูแลห้องประชุมและจัดการประชุม
1.15 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ ทั้งในด้านการ ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
1.16 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจมอบหมายให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจํา
1.17 งานอื่นที่ไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของงานใดในสถานีตํารวจให้เป็นหน้าที่ ของงานอํานวยการ
1.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอํานวยการ
1.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ผู้ปฏิบัติงานอํานวยการ
2.1 สารวัตรธุรการหรือสารวัตรอํานวยการ มีหน้าที่ดังนี้
2.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานอํานวยการ
2.1.2 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจมอบหมายให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจําและต้อง รีบรายงานให้หัวหน้างานอํานวยการทราบในทันที
2.1.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอํานวยการ
2.1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.2 รองสารวัตรธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
2.2.1 ปฏิบัติงานตามข้อ 1.2 – 1.15 และ 2.1
2.2.2 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจมอบหมายให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจําและต้อง รีบรายงานให้หัวหน้างานอํานวยการ หรือสารวัตรธุรการหรือสารวัตรอํานวยการทราบในทันที
2.2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอํานวยการ
2.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


3. รองสารวัตร (ตําแหน่งควบผู้บังคับหมู่ ถึงรองสารวัตร) ธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
3.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งระดับ ผู้บังคับหมู่ที่ปฏิบัติอยู่เดิม โดยปฏิบัติงานในกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ภายใต้การกํากับตรวจสอบ โดยทั่วไป และอาจได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง
3.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว
3.3 ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงานด้าน อํานวยการและสนับสนุนของหน่วยงานนั้น ๆ
3.4 ช่วยเหลืองานของข้าราชการตํารวจระดับตําแหน่งสารวัตรหรือ เทียบเท่า
3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา

4 ผู้บังคับหมู่ ธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
4.1 งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตํารวจ
4.2 งานกําลังพล ของสถานีตํารวจ
4.3 งานสวัสดิการ
4.4 งานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5 งานทะเบียนคนต่างด้าวและงานการขออนุญาตต่างๆ
4.6 งานการประชาสัมพันธ์
4.7 งานดูแลห้องประชุมและจัดการประชุม
4.8 งานประมาณ การเงิน พัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ
4.9 งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินค่าตอบแทน
4.10 งานการจัดอาหารเลี้ยงดูผู้ต้องหา
4.11 งานปฏิบัติหน้าที่พลขับ หรืองานนําสาร
4.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอํานวยการ
4.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ที่อยู่

สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
เลขที่ 247 ซอยพัฒนาการ 25
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ศปก.สน.คลองตัน
ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ติดต่อ

Mobirise.com