อำนาจหน้าที่ของฝ่ายสอบสวนในสถานีตำรวจ

ฝ่ายสอบสวนยึดคำสั่ง 419 เป็นข้อปฏิบัติและแนวทางสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่
    สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้พนักงานสอบสวนรายงานผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดให้มีช่องทางการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
    มาตรา ๖๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส่งเรื่องที่อยู่ ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๘ (๒) และ (๔) ที่มิใช่ความผิดร้ายแรง ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้
    มาตรา ๖๕ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดําเนินการไปตามหน้าที่และ อํานาจของตนและรายงานผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและ ภายในกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
    มาตรา ๖๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการดําเนินการตามรายงาน ตามมาตรา ๖๕ หรือมีกรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการดําเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจเรียกสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนมาเพื่อดําเนินการได้ โดยจะดําเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด หรือนําผลการไต่สวนหรือสอบสวนของหน่วยงานของรัฐน้ันทั้งหมดหรือบางส่วนมาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ 

ที่อยู่

สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
เลขที่ 247 ซอยพัฒนาการ 25
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ศปก.สน.คลองตัน
ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ติดต่อ

AI Website Generator