อำนาจหน้าที่ของฝ่ายจราจรในสถานีตำรวจ

1. หัวหน้างานจราจร
1.1 มีหน้าที่ดังนี้ เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานจราจร รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจราจร วางแผน อํานวยการ สั่งการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานด้านการควบคุมจราจร จัดการ และ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งงานจราจรตามโครงการพระราชดําริ และงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ตลอดจนพื้นที่ที่มีการจราจร ต่อเนื่องกัน โดยจําแนกออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1 งานควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานจราจร
1.1.2 งานวางแผนจัดการและควบคุมการจราจร ตลอดจนจัดทําแผนที่จราจรของพื้นที่ รับผิดชอบ และของพื้นที่ที่มีการจราจรต่อเนื่องกัน
1.1.3 งานศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร และนําวิทยาการต่าง ๆ มา ใช้ในงานจราจร
1.1.4 งานให้ความรู้และการศึกษาอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร
1.1.5 งานสอดส่อง ตรวจตรา แนะนํา ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร
1.1.6 งานเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดและ การควบคุมการจราจร
1.1.7 งานการส่งข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน ปราบปราม และส่งให้งานป้องกันปราบปราม
1.1.8 เมื่อได้รับคําสั่งไม่ว่าจะเป็นคําสั่งโดยฉับพลันทันที หรือตามแผนที่ผู้บังคับบัญชา กําหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติตามคําสั่ง
1.1.9 กรณีมีการกระทําความผิดให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานจราจรดําเนินการ จับกุมหรือดําเนินการจับกุมด้วยตนเอง
1.1.10 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
1.1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี และอื่น ๆ
1.1.12 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจค้นจับกุม
1.1.13 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ ทั้งในด้านการ ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
1.1.14 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจมอบหมาย ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจํา
1.1.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
1.1.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ผู้ปฏิบัติงานจราจร
2.1 สารวัตรจราจร มีหน้าที่ดังนี้
2.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานจราจร
2.1.2 จัดและควบคุมการจราจร
2.1.3 ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร และนําวิทยาการ ต่าง ๆ มาใช้ในงานจราจร
2.1.4 ให้ความรู้และการศึกษาอบรมแก่ข้าราชการตํารวจ
2.1.5 สอดส่อง ตรวจตรา แนะนํา ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร
2.1.6 ว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร หรือออกใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจร หรือจับกุมผู้ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร
2.1.7 จัดการเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร
2.1.8 เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการ ป้องกันปราบปราม และส่งให้ฝ่ายป้องกันปราบปราม
2.1.9 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
2.1.10 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบ เรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
2.1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจค้น จับกุม
2.1.12 เมื่อได้รับคําสั่งไม่ว่าจะเป็นคําสั่งโดยฉับพลันทันที หรือตามแผนที่ ผู้บังคับบัญชากําหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติตาม คําสั่ง
2.1.13 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจมอบหมาย ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจําและต้อง รีบรายงานให้หัวหน้างานจราจรทราบในทันที
2.1.14 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจทั้งใน ด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
2.1.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
2.1.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.2 รองสารวัตรจราจร มีหน้าที่ดังนี้
2.2.1 ปฏิบัติงานตามข้อ 2.2.1 - 2.2.5
2.2.2 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจมอบหมายให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจําและ ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานจราจรหรือสารวัตรจราจรทราบในทันที
2.2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
2.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.2.5 รองสารวัตร (ตําแหน่งควบผู้บังคับหมู่ ถึงรองสารวัตร) งานจราจร มีหน้าที่ดังนี้
2.2.5.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งระดับ ผู้บังคับหมู่ที่ปฏิบัติอยู่เดิม โดยปฏิบัติหน้าที่ในสายงานจราจร ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจ ได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง
2.2.5.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว
2.2.5.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าจราจร
2.2.5.4 ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงานด้าน จราจรของหน่วยงานนั้น ๆ
2.2.5.5 ช่วยเหลืองานของข้าราชการตํารวจระดับตําแหน่งสารวัตรหรือ เทียบเท่า
2.2.5.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา
2.3 ผู้บังคับหมู่ จราจร
2.3.1 ทําหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
2.3.1.1 งานธุรการทั่วไปของงานจราจร
2.3.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
2.3.1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุม ความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
2.3.1.4 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทําการ ตรวจค้นจับกุม
2.3.1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
2.3.1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.3.2 ทําหน้าที่จราจร มีหน้าที่ดังนี้
2.3.2.1 เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร ตลอดจนนํา วิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในงานจราจร
2.3.2.2 จัดและควบคุมการจราจรตามที่รองสารวัตรจราจร หรือ สารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจรมอบหมายสั่งการ
2.3.2.3 จัดและควบคุมการจราจร โดยจัดและควบคุมการจราจร ตามที่รองสารวัตรจราจร หรือสารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจร
2.3.2.4 สอดส่อง ตรวจตรา แนะนํา ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร
2.3.2.5 ว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร หรือ ออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร
2.3.2.6 การจัดการเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร
2.3.2.7 เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงที่เป็น ประโยชน์ต่อการป้องกันปราบปราม โดยรายงานข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมได้ต่อรองสารวัตร จราจรหรือสารวัตรจราจร หัวหน้างานจราจร หรือกรณีเร่งด่วนให้แจ้งโดยตรงต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง นั้น ๆ ก่อน แล้วรายงานรองสารวัตรจราจรหรือสารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่หัวหน้าสถานีตํารวจกําหนด
2.3.2.8 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
2.3.2.9 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุม ความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
2.3.2.10 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทําการ ตรวจค้นจับกุม
2.3.2.11 เมื่อได้รับคําสั่งไม่ว่าจะเป็นคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือ ตามแผนที่ผู้บังคับบัญชากําหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ให้ ปฏิบัติตามคําสั่ง
2.3.2.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
2.3.2.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ที่อยู่

สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
เลขที่ 247 ซอยพัฒนาการ 25
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ศปก.สน.คลองตัน
ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ติดต่อ

HTML Creator