อำนาจหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจ

1. หัวหน้างานสืบสวน มีหน้าที่ดังนี้
เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานสืบสวน รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอํานวยการ สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานในด้านการสืบสวนที่เกี่ยวกับ คดีอาญาที่เกิดขึ้น รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ในเขตพื้นที่ของ สถานีตํารวจ เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานและผู้กระทําความผิดอันเป็นการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ในการสืบสวนคดีอาญาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจําแนกออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1.1 งานสืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญา และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.2 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสืบสวน
1.3 งานสืบสวนหาข่าวและระบบข้อมูลอาชญากรรม ๕.๘.๔ งานวางระบบการงบประมาณที่เกี่ยวกับงานสืบสวน
1.4 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล งานวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาและเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน สืบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้น
1.5 งานวางแผนสืบสวน
1.6 งานสืบสวนหาข้อเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการกระทํา ความผิดที่เกิดขึ้นแล้ว
1.7 งานสืบสวนภายหลังจากรู้ตัวผู้กระทําความผิด ทั้งที่เป็นคดีที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสถานีตํารวจ และกรณีจับกุมคนร้ายตามหมายจับของสถานีตํารวจอื่น เพื่อรู้แหล่งและ รายละเอียดเพื่อให้มีการจับกุม
1.8 ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสวน โดยสร้างความสัมพันธ์กับ ประชาชนในพื้นที่โดยใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการหาข่าว
1.9 กรณีพบการกระทําความผิดให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดําเนินการ จับกุม หรือดําเนินการจับกุมด้วยตนเอง
1.10 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
1.12 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจค้นจับกุม
1.13 งานปกปิดให้ความคุ้มครองแหล่งข่าว และพยาน
1.14 ประสานการปฏิบัติงานกับงานอื่น ๆ ในสถานีตํารวจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจริงจัง เพื่อให้ผลในการป้องกัน ระงับ ปราบปราม กระทําความผิด
1.15 ให้คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาในงานสืบสวน
1.16 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ ทั้งในด้านการ ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
1.17 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจมอบหมายให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจํา
1.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน
1.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


2. ผู้ปฏิบัติงานสืบสวน
2.1 สารวัตรสืบสวน มีหน้าที่ดังนี้
2.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานสืบสวน
2.1.2 ศึกษาเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนําวิทยาการต่างๆ มาใช้ใน การสืบสวน
2.1.3 งานวางแผนสืบสวน
2.1.4 สืบสวนหาข่าวและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงหลักฐานรวมทั้ง ประสานการปฏิบัติกับงานอื่นในสถานีตํารวจหรือหน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน อันได้แก่ การป้องกันเหตุร้าย เหตุรุนแรง การกระทําผิดต่าง ๆ ทั้งจากแหล่งข่าวทั่วไปและ แหล่งข่าวที่จัดตั้งขึ้น
2.1.5 สืบสวนหาข้อเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการ กระทําความผิดที่เกิดขึ้นแล้ว
2.1.6 สืบสวนภายหลังจากรู้ตัวผู้กระทําความผิด ทั้งที่เป็นคดีที่อยู่ ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจ และกรณีจับกุมคนร้ายตามหมายจับของสถานีตํารวจอื่นหรือหน่วยงานอื่น เพื่อรู้แหล่งและรายละเอียดเพื่อให้มีการจับกุม
2.1.7 ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสวน โดยสร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการหาข่าว
2.1.8 กรณีการกระทําความผิดให้ดําเนินการจับกุม โดยพิจารณาใช้กําลัง ตํารวจตามความเหมาะสมแล้วรายงานหัวหน้างานสืบสวนทราบ
2.1.9 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
2.1.10 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบ เรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
2.1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจค้น จับกุม
2.1.12 เมื่อได้รับคําสั่งไม่ว่าจะเป็นคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือตามแผนที่ ผู้บังคับบัญชากําหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติตาม คําสั่ง
2.1.13 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจทั้งใน ด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
2.1.14 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจมอบหมาย ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจําและ ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานสืบสวนทราบในทันที
2.1.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน
2.1.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2.2 รองสารวัตรสืบสวน มีหน้าที่ดังนี้
2.2.1 ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวนมอบหมาย
2.2.2 ปฏิบัติงานตามข้อ ๕.๔.๑.๑ - ๕.๕.๑.๑๓ 
2.2.3 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจมอบหมาย ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจําและ ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานสืบสวนหรือสารวัตรสืบสวนทราบในทันที
2.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน
2.2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. รองสารวัตร (ตําแหน่งควบผู้บังคับหมู่ ถึงรองสารวัตร) งานสืบสวน มีหน้าที่ดังนี้
3.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งระดับ ผู้บังคับหมู่ที่ปฏิบัติอยู่เดิม โดยปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวน ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจ ได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง
3.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว
3.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายสืบ
3.4 ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงานด้าน สืบสวนของหน่วยงานนั้น ๆ
3.5 ช่วยเหลืองานของข้าราชการตํารวจระดับตําแหน่งสารวัตรหรือ เทียบเท่า
3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา

4. ผู้บังคับหมู่สืบสวน
4.1 ทําหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
4.1.1 งานธุรการทั่วไปของงานสืบสวน
4.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์ พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
4.1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการ ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
4.1.4 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทําการ ตรวจค้นจับกุม
4.1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน
4.1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.2 ทําหน้าที่สืบสวน มีหน้าที่ดังนี้
4.2.1 สืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
4.2.2 เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน รายงานข้อมูลสืบสวนต่อรองสารวัตรสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวน หรือหัวหน้างานสืบสวน
4.2.3 สืบสวนหาข่าวและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงหลักฐาน รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับงานอื่นในสถานีตํารวจหรือหน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบ เรียบร้อยของประชาชน อันได้แก่ การป้องกันเหตุร้าย เหตุรุนแรงการกระทําผิดต่างๆ ทั้งจากแหล่งข่าวทั่วไป และแหล่งข่าวที่จัดตั้งขึ้น
4.2.4 สืบสวนหาข้อเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียด ของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นแล้ว
4.2.5 สืบสวนภายหลังจากรู้ตัวผู้กระทําความผิดทั้งที่เป็นคดีที่ อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจ และกรณีจับกุมคนร้ายตามหมายจับของสถานีตํารวจอื่นหรือ หน่วยงานอื่น เพื่อรู้แหล่งและรายละเอียดเพื่อให้มีการจับกุม
4.2.6 ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสวน โดยสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการหาข่าว
4.2.7 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
4.2.8 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุม ความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
4.2.9 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทําการ ตรวจค้นจับกุม
4.2.10 ปฏิบัติการจับกุม เมื่อพบการกระทําความผิดหรือ ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา
4.2.11 เมื่อได้รับคําสั่งไม่ว่าจะเป็นคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือ ตามแผนที่ผู้บังคับบัญชากําหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ให้ ปฏิบัติตามคําสั่ง
4.2.12 งานที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบคําสั่ง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องนั้นๆ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.2.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน
4.2.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ที่อยู่

สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
เลขที่ 247 ซอยพัฒนาการ 25
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ศปก.สน.คลองตัน
ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ติดต่อ

Free AI Website Maker