อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปราบปรามในสถานีตำรวจ

1.หัวหน้างานป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ดังนี้
เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอํานวยการ สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ ในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจ เพื่อมิให้เกิด อาชญากรรมขึ้น โดยจําแนกออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1.1 งานการข่าว
1.2 งานจัดทําแผนที่ ระบบข้อมูลอาชญากรรม รวมทั้งการจัดระบบข้อมูลเป้าหมายที่ อาจเกิดอาชญากรรม และระบบข้อมูลทางสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันระงับ ปราบปรามอาชญากรรม
1.3 งานควบคุมผู้ต้องหาและผู้ถูกกักขัง
1.4 งานควบคุมศูนย์วิทยุหรือการรับ – ส่งวิทยุของสถานีตํารวจ
1.5 งานจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด และกําหนดมาตรการต่างๆ ในการ ป้องกันและปราบปรามมิให้อาชญากรรมเกิดขึ้น
1.6 งานจัดสายตรวจทุกประเภท
1.7 งานควบคุมแหล่งอบายมุข และการจัดระเบียบสังคม
1.8 งานปราบปรามการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและ พระราชบัญญัติ ต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ
1.9 งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
1.10 งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี
1.11 งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับบ่อนการพนัน สถานบริการและแหล่ง อบายมุข
1.12 งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการฮั้วประมูล และขัดขวางการเสนอแข่งขันราคา ในการประมูล
1.13 งานที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.14 งานตามกฎหมายว่าด้วยการจําหน่วยสุรา สถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร์ โรงรับจํานํา อาวุธปืน การพนัน และค้าของเก่า การเรี่ยไร รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้อํานาจไว้
1.15 งานฝึกอบรมประชาชน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกเสือชาวบ้าน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการป้องกัน อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือกิจการตํารวจ
1.16 งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) ระดับ สถานีตํารวจ
1.17 งานประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมในเขต พื้นที่ของสถานีตํารวจ
1.18 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม
1.19 งานระบบงบประมาณที่เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม
1.20 ตรวจสอบติดสอบและประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
1.21 กรณีการกระทําความผิดให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม ดําเนินการจับกุมหรือดําเนินการจับกุมด้วยตนเอง
1.22 งานการจัดกําลังร่วมในการถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
1.23 การควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงานตาม ประเพณี การชุมนุมประชุม และอื่น ๆ
1.24 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจทั้งในด้านการ ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
1.25 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจมอบหมายให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจํา
1.26 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม ๕.๔.๒๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม
2.1 สารวัตรป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ดังนี้
2.1.1 ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานป้องกันปราบปรามมอบหมาย
2.1.2 ปฏิบัติงานตามข้อ ๕.๔.๑ - ๕.๔.๒๓
2.1.3 ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานป้องกันปราบปราม
2.1.4 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจมอบหมายให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจําและ ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานป้องกันปราบปรามทราบในทันที
2.1.5 ปฏิบัติงานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
2.1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.2 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
2.2.1 ทําหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ดังนี้
2.2.1.1 ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือ สารวัตรป้องกันปราบปรามมอบหมาย
2.2.1.2 ปฏิบัติงานตามข้อ ๕.๔.๑ - ๕,๔.๒๓ และข้อ ๕๕.๑.๓
2.2.1.3 กรณีมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นให้ดําเนินการจับกุม โดยพิจารณาใช้กําลังตามความเหมาะสม แล้วรายงานหัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกัน ปราบปรามทราบ
2.2.1.4 ปฏิบัติหน้าที่นายร้อยตํารวจเวร ๕.๕.๒,๑(๕) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายตรวจ
2.2.1.5 ขณะปฏิบัติหน้าที่นายร้อยตํารวจเวร และหัวหน้าสาย ตรวจในคราวเดียวกัน ให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านป้องกันเป็นหลัก ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านระงับปราบปราม ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้หรือตามความเหมาะสม
2.2.1.6 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
2.2.1.7 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้มีอํานาจ มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงาน ประจําและต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกันปราบปรามทราบในทันที
2.2.1.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
2.2.1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.3 รองสารวัตร (ตําแหน่งควบผู้บังคับหมู่ ถึงรองสารวัตร)
2.3.1 งานป้องกันปราบปรามมีหน้าที่ดังนี้
2.3.1.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งระดับ ผู้บังคับหมู่ที่ปฏิบัติอยู่เดิม โดยปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันปราบปราม ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง
2.3.1.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว
2.3.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรบริการบนสถานีตํารวจ หัวหน้ากลุ่มสายตรวจ หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการชายแดน หัวหน้าชุดข่าว หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
2.3.1.4 ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงานด้าน ป้องกันปราบปรามของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นต้น
2.3.1.5 ช่วยเหลืองานของข้าราชการตํารวจระดับตําแหน่งสารวัตรหรือ เทียบเท่า
2.3.1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา
2.4 ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปราบปราม
2.4.1ทําหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
2.4.1.1 งานรับ - ส่ง และการเสนอหนังสือ
2.4.1.2 งานร่างโต้ตอบงาน
2.4.1.3 งานเก็บรักษา ค้น และทําลายเอกสาร
2.4.1.4 งานจัดเก็บและรวบรวมสถิติงานป้องกันปราบปราม
2.4.1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
2.4.1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.4.2 ทําหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ดังนี้
2.4.2.1 เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและสั่งการ เกี่ยวกับคดีอาญาทุกประเภทและคดีตามพระราชบัญญัติ ต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ โดยให้เก็บและรายงานตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
2.4.2.2 ป้องกันเหตุ โดยการตรวจตราทั่วไป หากต้องใช้กําลัง ตํารวจไปทําการระงับ ปรามปราบเมื่อพบเหตุที่ต้องระงับ ปราบปรามต้องดําเนินการด้วยตนเองหรือแจ้งสั่งให้ ใช้กําลังตํารวจตามความเหมาะสมหรือตามแผนที่กําหนดไว้
2.4.2.3 การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา
2.4.2.4 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
2.4.2.5 ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่นๆ
2.4.2.6 ปฏิบัติหน้าที่สิบเวรประจําสถานีตํารวจควบคุมการ ปฏิบัติหน้าที่ของยามสถานีตํารวจ ประชาสัมพันธ์ ควบคุมผู้ต้องหา พิมพ์ลายนิ้วมือ
2.4.2.7 ปฏิบัติหน้าที่ยามสถานีตํารวจ รักษาการณ์รักษาความ สงบเรียบร้อย ความสะอาด พัสดุของหลวง สิ่งของที่ยึดมาประกอบคดี ตลอดจนช่วยเหลือควบคุมดูแลผู้ต้องหา และผู้ต้องขัง
2.4.2.8 ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคส่วน ของสังคมในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจ
2.4.2.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
2.4.2.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.4.3 ทําหน้าที่คุมผู้ต้องหาบนสถานี มีหน้าที่ดังนี้
2.4.3.1 ควบคุมดูแลผู้ต้องหา ผู้ถูกกักขังและผู้ถูกจําขัง โดย จะต้องรายงานให้นายร้อยตํารวจเวรทราบ
2.4.3.2 การเยี่ยมผู้ถูกควบคุม โดยจัดให้ได้ตามกําหนดเวลาที่ กําหนดไว้เท่านั้น รวมทั้งตรวจตราดูแลสิ่งของและอาหารที่มีผู้นํามาเยี่ยม ผู้ถูกควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้มี สิ่งของต้องห้าม เล็ดลอดเข้าไปถึงผู้ถูกควบคุมในห้องควบคุมได้
2.4.3.3 ดําเนินการเรื่องการให้อาหารผู้ถูกควบคุม ตรวจตรา ดูแลอาหารที่ทางการจัดเลี้ยงไม่ให้มีสิ่งของต้องห้าม ปะปนเข้าไปในอาหาร และเลี้ยงอาหารตามเวลาที่กําหนดเท่านั้น
2.4.3.4 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
2.4.3.5 ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
2.4.3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
2.4.3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.4.4 ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
2.4.4.1 สอบถามและให้คําแนะนําประชาชนผู้มาติดต่อ
2.4.4.2 รับโทรศัพท์ ถ้าเป็นการแจ้งข่าวเกี่ยวกับคดีให้รีบแจ้ง ให้นายร้อยตํารวจเวรรับสาย
2.4.4.3 ดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องต่าง ๆ
2.4.4.4 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
2.4.4.5 ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
2.4.4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
2.4.4.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.4.5 ทําหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ มีหน้าที่ดังนี้
2.4.5.1 พิมพ์ลายนิ้วมือบุคคลที่ขอตรวจสอบประวัติ
2.4.5.2 พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา และนิ้วมือศพอันเกิดจากการ ตายโดยผิดธรรมชาติ
2.4.5.3 พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องสงสัย
2.4.5.4 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
2.4.5.5 ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
2.4.5.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม ๕.๕.๔.๕๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.4.6 ทําหน้าที่เสมียนประจําธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
2.4.6.1 ลงบันทึกประจําวันการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจใน ส่วนที่มิได้กําหนดให้ลงบันทึกในสมุดประจําวันคดี
2.4.6.2 ลงบันทึกการนําตัวผู้ต้องหาออกนอกห้องควบคุม ซึ่งพนักงานสอบสวนเป็นผู้สั่งการ โดยให้ผู้ทําหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา ผู้รับตัวผู้ต้องหาจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
2.4.6.3 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
2.4.6.4 ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่นๆ
2.4.6.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
2.4.6.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.4.7 ทําหน้าที่พนักงานวิทยุ มีหน้าที่ดังนี้
2.4.7.1 รับ – ส่งวิทยุ ระหว่างสถานีตํารวจกับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของสถานีตํารวจ
2.4.7.2 ดูแลรักษาเครื่องรับส่งวิทยุและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ดูแลรักษาเบื้องต้น ตลอดจนตรวจสอบเครื่องรับส่งวิทยุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขทันที
2.4.7.3 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
2.4.7.4 ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่นๆ
2.4.7.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
2.4.7.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ที่อยู่ 

สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน เลขที่ 247 ซอย 25 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


ติดต่อ :

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์ : 02 3140 0413
โทรสาร : 02 4130 310
Facebook : คลิก


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :
ศปก.สน.คลองตัน ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน

Made with Mobirise