วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธะกิจ

1. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส มีมาตรฐานและคำนึงผลกระทบต่อประชาชน

3. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

4. พัฒนาบุคลากรและสถานีตำรวจให้มีวินัย ได้คุณภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5. นำเอาบุคคลากรและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วย ในการปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์
“ การป้องกันนำการปราบปราม บูรณาการการทำงานเชิงรุก
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ”

เป้าหมาย

1. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบการบริหารให้มีความเข้มแข็ง ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. พัฒนาข้าราชการตำรวจทุกสายงานให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมศีลธรรมประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่านิยมในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายตามหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”

ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

4. พัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ใส่ใจ บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส

ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ

5. มีมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดให้ได้ผลอย่างแท้จริง

6. มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาจราจรหนาแน่นรถติดให้ได้ผลอย่างแท้จริง

7. พัฒนาภาพลักษณ์อาคารสถานที่ให้สวยงาม ง่ายต่อการให้บริการประชาชน

8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

ที่อยู่ 

สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน เลขที่ 247 ซอย 25 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


ติดต่อ :

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์ : 02 3140 0413
โทรสาร : 02 4130 310
Facebook : คลิก


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :
ศปก.สน.คลองตัน ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน

This web page was designed with Mobirise