อำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 20 ของระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549 ดังนี้
1.รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
2.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ
4.ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
5.รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจและดำนเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
6.ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
7.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
8.เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กต.ตร.สน. กับข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
9.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สน.มอบหมาย
10.รายงานการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช. ทราบตามที่ ก.ต.ช. กำหนด
11.อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย

ที่อยู่ 

สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน เลขที่ 247 ซอย 25 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


ติดต่อ :

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์ : 02 3140 0413
โทรสาร : 02 4130 310
Facebook : คลิก


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :
ศปก.สน.คลองตัน ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน

The web page was made with Mobirise